Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Katedra informatiky FEI VŠB - TU Ostrava

MARQ.
Vás zvou na

XXV. mezinárodní podzimní kolokvium


Pokroky tvorby a využití simulačních modelůASIS 20038. - 10. září 2003

Svatý Hostýn – Bystřice pod Hostýnem

Kolokvium je určeno anglicky, česky, slovensky a polsky mluvícím a píšícím pracovníkům z oblasti modelování a simulace systémů v nejrůznějších aplikačních oblastech.


Mezinárodní programový výbor

Mikuláš Alexík, Slovenská republika

Milan Češka, Česká republika

Grzegorz Dobrowolski, Polsko

Andrzej Kasprzak, Polsko

Evžen Kindler, Česká republika

Wilfried Krug, Německo

Zdena Rábová, Česká republika

Veronika Stoffová, Slovenská republika

Jan Štefan, Česká republika

Richard N. Zobel, Velká Britanie

Program

Neděle, 7. září 2003

19:00-21:00 Registrace účastníků, číše vína

Pondělí, 8. září 2003

07:30-09:00 Registrace účastníků

10:00-12:00 Zahájení, zvané referáty

12:00-13:30 Polední přestávka

13:30-18:00 Jednání v sekcích

19:00-23:00 Společenské setkání

Úterý, 9. září 2003

08:30-12:00 Jednání v sekcích

12:30-13:00 Polední přestávka

13:15-15:00 Diskuse

15:00-18:30 Jednání v sekcích

Středa, 14. září 1999

08:30-12:00 Jednání v sekcích

12:00-13:00 Závěrečné plenární jednání


Účastníci kolokvia se mohou zúčastnit navazující konference ASU (Association of Simula Users) bez poplatku, ale bez jakýchkoliv dalších služeb.

Přihlášeným účastníkům bude zaslán konečný program. Délka přednášky je cca 20 minut. K dispozici bude zpětný projektor a datový projektor. Prosíme o použití vlastního notebooku.


Všeobecné informace

1. Místo a datum konání: Sv. Hostýn, Bystřice p. Hostýnem, 8. – 10. září 2003

2. Registrace: 7. září 19:00 - 21:00, 8. září 7:30 - 9:00

3. Pracovní jazyky: angličtina, čeština, polština a slovenština

4. Doprava: Dopravu hradí vysílající organizace. Bystřice p. Hostýnem leží na trati č. 303 mezi Valašským Meziříčím a Hulínem. Na Sv. Hostýn se z Bystřice pod Hostýnem dostanete místním autobusem, taxíkem nebo vlastním autem, pro účastníky kolokvia je vjezd povolen na zvláštní povolení, které je nutno předem vyžádat u organizátorů.

5. Ubytování v Poutním domě (skromné pokoje) bude rezervováno a zajišťováno v pořadí došlých závazných přihlášek. Cena ubytování je cca 200 Kč za lůžko a den a není zahrnuta ve vložném, účastníci ji vyrovnají v recepci.

6. Závaznou přihlášku (potvrzenou účtárnou) zašlou autoři referátů obratem co nejdříve, ostatní nejpozději do 15. srpna 2000 na dále uvedenou adresu.

7. Stravování je zajištěno v restauraci a účastníci si je hradí ze svého cestovního účtu.

8. Účastnický poplatek (smluvní ceny) se skládá z vložného 2600 Kč, sborníku kolokvia 450 Kč, celkem 3050 Kč, ve vložném není zahrnuto stravování. Členové CSSS mají slevu na vložném, které pro ně činí 1530 Kč, se sborníkem 1980 Kč. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací a plátce obdrží sborník konference. Potvrzení o zaplacení účastnického poplatku je nutno přiložit k zasílanému "camera ready" referátu.

9. Platba účastnického poplatku:Bankovním převodem do České spořitelny a.s., pob. Ostrava, nám. dr. E. Beneše, 702 00 Ostrava, číslo účtu 1640525379/0800, název účtu Jan Štefan, MARQ., variabilní symbol je IČO Vaší organizace. Adresa MARQ: Jan Štefan, MARQ, nám. Msgre Šrámka 6, 702 00 Ostrava, IČ: 42040973, DIČ: 388-380821423, živnostenské listy č.j.: 04631B-01 a 09455B-01, vydalo Město Ostrava, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz. Vaší účtárnou potvrzenou platbu (zadní část pozvánky) zašlou přednášející obratem s textem referátu, ostatní nejpozději 30. 3. 2003 se závaznou přihláškou na uvedenou adresu. Účastníci, kteří o to požádají na přihlášce, obdrží při prezenci daňový doklad.

10. Adresa pro korespondenci:

Ing. Jan Štefan, CSc. nový fax: 595 136 589

Katedra informatiky/456 nový e-mail: jan.stefan@marq.cz

VŠB-Technická univerzita Ostrava, FEI

17. listopadu 15

708 33 Ostrava Poruba


Více informací o kolokviu ASIS můžete získat na jejích webovských stránkách

http://www.fit.vutbr.cz/events/ASIS/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška

XXV. podzimní mezinárodní kolokvium Pokroky tvorby a využití simulačních modelů

ASIS 2003

Svatý Hostýn, 8. - 10. září 2003


Příjmení, jméno a tituly:


Zaměstnavatel:Adresa pro korespondenci:
Fax: E-mail:

Přijedu na Hostýn autem a proto žádám o zaslání povolení vjezdu.


Podpis: ………………….

Na druhé straně účtárnou potvrzenou přihlášku zašlete s “camera ready” textem referátu obratem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o platbě splatné dne:


Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický poplatek za:příjmení jméno

Dle rozpisu:vložné sborník

prostřednictvím příkazu k platbě.

na vrub

účtu

ve prospěch

účtu

částku

variabilní

symbol*

zvl.

disp.

konstantní

symbol


1640525379/0800
308

*Jako variabilní symbol uveďte IČ organizace. Oznámení vyplňte shodně s příkazem k úhradě. Bez tohoto potvrzení není přihláška platná.


Žádáme o vystavení daňového dokladu ANO – NE (zakroužkujte žádané), v kladném případě uveďte na přední straně přihlášky následující údaje: přesný název a adresa instituce a DIČ.Razítko a podpis příkazce: